Pokój wam

Salvador Dali Eucharistic Still Life

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:
„Pokój wam!”
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.
Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani
i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała i kości,
jak widzicie, że Ja mam”.
Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia,
rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?”
Oni podali Mu kawałek ryby.
Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich:
„To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami:
Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżeszowym,
u Proroków i w Psalmach”.
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich:
„Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem.
Wy jesteście świadkami tego”.

Łk 24, 35-48

*Salvador Dali „Eucharistic Still Life”

Zmartwychwstał!

pasen-petrus-en-johannes-op-weg-naar-het-graf

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna,
jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę,
która była na Jego głowie,
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń,
który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył.
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi,
że On ma powstać z martwych.

J 20, 3-9

*Eugene Burnand ” Jan i Piotr biegną do Grobu”

Nie ma Go tu…

William-Adolphe Bouguereau, The Holy Women at the Tomb

W pierwszy dzień tygodnia poszły kobiety skoro świt do grobu,
niosąc przygotowane wonności.
Kamień zastały odsunięty od grobu.
A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.
Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn
w lśniących szatach.
Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich:
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj:
zmartwychwstał.
Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany,
lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.”
Wtedy przypomniały sobie Jego słowa,
wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu
i wszystkim pozostałym.
A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba;
i inne z nimi opowiadały to Apostołom.
Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.

Łk 24, 1-12

*William Adolphe Bouguereau „Święte niewiasty u Grobu”

Wielka Noc

„Oto są bowiem święta paschalne,
w czasie których zabija się prawdziwego Baranka,
a Jego krew poświęca domy wierzących.
Jest to ta sama noc,
w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela,
wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.
Jest to zatem ta noc,
która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu,
a teraz ta sama noc
uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi
od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów,
do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.
Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci,
jako zwycięzca wyszedł z otchłani.
Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia,
gdybyśmy nie zostali odkupieni.

O, zaiste błogosławiona noc,
jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.
O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje,
oraz: noc będzie mi światłem i radością.
Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa,
przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym,
rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody
i ugina potęgi.”

(Exsultet)

Martwy Chrystus

mantegna-chrystus1

Potem Józef z Arymatei,
który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami,
poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa.
A Piłat zezwolił.
Poszedł więc i zabrał Jego ciało.
Przybył również i Nikodem,
ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą,
i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.
Zabrali więc ciało Jezusa
i owinęli je w płótna razem z wonnościami,
stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.
A w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród,
w ogrodzie zaś nowy grób,
w którym jeszcze nie złożono nikogo.
Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania,
złożono Jezusa,
bo grób znajdował się w pobliżu.

J 19, 38-42

*Andrea Mantegna „Martwy Chrystus”

Dokonało się

kreuzgr1

A obok krzyża Jezusowego stały:
Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa,
i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował,
rzekł do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”.
Następnie rzekł do ucznia:
„Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało,
aby się wypełniło Pismo, rzekł:
„Pragnę”.
Stało tam naczynie pełne octu.
Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano.
A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
„Dokonało się”.
I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

J 19, 25-30

*Matthias Grunewald „Ukrzyżowanie”

Droga krzyżowa

Tycjan (Tiziano Vecelli) Chrystus niosący krzyż , Muzeum Prado

„Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus:
Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca.
Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować?
Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo,
za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.
Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie:
Ja rzekłem: „Bogami jesteście”?
Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże
– a Pisma nie można odrzucić –
to jakżesz wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”,
dlatego, że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”?
Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie.
Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom,
abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.
I znów starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.”

J 10,31-42

*Tycjan „Chrystus niosący krzyż”